Mojš-Zálezsák

Statistics — Mojš-Zálezsák

This family tree was last updated on July 16, 2019.

Individuals
Males
269
49.5%
Females
269
49.5%
Total surnames
Families
Sources
Media objects
Repositories
Total events
615
Total users
1
Latest birth year
2016
This information is private and cannot be shown.
Individual who lived the longest
91
Average age at death
63
Males: 55   Females: 72
Average number of children per family
2.46
News
Pôvod priezviska Mojš
June 28, 2019 - 2:17:03 p.m.

     Mojš - meno patrí podľa Majtána1 medzi tzv, synovské priezviská, ktoré vznikli ako pomenovania synov podľa mena otca, z osobného mena Mojtech. Akúsi „príslušnosť“ k otcovi (a teda aj k rodine) vyjadrovala skutočnosť, že syn alebo jeden zo synov dostával otcovo meno alebo nejakú z domáckych foriem jeho mena, ktoré boli odlíšené inými príponami. Osobné meno Mojtech, historicky Mojьtechъ, je zložené, historické slovenské veľmožské meno zo slovného základu môj- (patriaci mne, môjmu rodu) a tech- (tešiť sa, útecha, potecha). Meno dávali potomkovi zaiste  vo viere, že predstavuje potechu rodu.       Meno Mojtech bolo v rodinnom prostredí skrátené na Mojto, Mojo, Mojš, Moš, Moško.

     Z mena Mojš boli na Slovensku utvorené osadné názvy viacerých obcí Mojš, Mojšová Lúčka, bývalý Mojín (časť Rimavskej Soboty), Mošovce a taktiež niektoré geografické názvy napr. Mojša (les, mestská časť Dúžava, mesto Rimavská Sobota), Mojšová (les, Ružomberok), Mojšovská ráztoka (les, Liptovská Ráztoka, okres Ružomberok), Mojšín (pole, obec Váhovce, okres Galanta) a Mojšín (les, obec Šoporňa, okres Galanta), z dôvodu že príslušník rodu obec založil alebo mal v obci majetok.

     Priezvisko Mojš sa používa vo viacerých variantoch, ktoré vznikli písaním mien v minulosti podľa aktuálneho jazyka (Slovenčina, Latinčina, Maďarčina a Nemčina). Takto vznikli priezviská okrem Mojš aj Mojs, Moyš alebo Moys.

     Rod podľa Bayerovej3 na základe rozprávania priameho potomka rodu Ladislava Antona Moyša pochádza tento rod z horného Sliezska, odkiaľ okolo prelomu 1. a 2. tisícročia jeden mužský člen rodu prišiel do Uhorska v sprievode kráľovnej Gizely, manželky svätého Štefana. Neskôr túto vetvu Mojšovcov povýšili do šľachtického stavu a Uhorsku dala dvoch palatínov. Ten druhý dostal od uhorského kráľa veľké územie na severnom Slovensku. Medzi osadami, ktoré založil, bol aj Mojš a Mojšová Lúčka. Stalo sa tak v rozmedzí rokov 1270-1290. Neskôr rod Mojšovcov mravne i hmotne veľmi upadol. Posledného z rodu pre jeho neresti popravili a odňali mu majetok. Vdova s deťmi sa utiahla práve do Mojša, kde potomkovia bývali asi 150 rokov. Podľa iných mohol byť členom sprievodu kráľovnej Gizely kumánsky princ menom Mojš, toto je však veľmi nepravdepodobné lebo do 10. storočia žili Kumáni na území terajšej Číny medzi riekami Amur a Žltá rieka (Chuang-che). Podľa jazykovedca Majtána2 však používanie osobného mena Mojtech a jeho zdrobnenín je historicky doložené iba zo Slovenska, preto je vysoko pravdepodobné že spomínaný člen sprievodu kráľovnej bol z rodu Slovenských veľmožov.

     Najstaršia zaznamenaná spomienka na člena rodu je z roku 871 keď po Veľkomoravskom povstaní a prepustení Svätopluka z východofranského väzenia, jeden z veľmožov, ktorý ho pri návrate vítali bol aj veľmož s menom Mojš.

     Iný záznam4 je z roku 1111, keď král Koloman (1095 - 1116) poveril Nitrianskeho biskupa Gerváza vyšetrením zlého zaobchádzania s poddanými comesa Mojsa na svojom panstve Šala v Panonhalmskom opátstve.

     V roku 1995 podľa Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV sa na Slovensku vyskytovalo priezvisko Mojš + varianty v 126 prípadoch v 36 lokalitách Slovenska, priezvisko Mojšová + varianty v 137 prípadov v 39 lokalitách. Najčastejší výskyt bol v okolí Ružomerka (Sliače, Ružomberok, Lisková).

1 Majtán, Milan: Zo studnice rodnej reči 2 - O Slovenských priezviskách: Vydavateľstvo SAV 2014
2 Majtán, Milan: Naše priezviská. Bratislava: Veda 2014. 196 s. ISBN 978-80-224-1357-2
3 Bayerová, Božena: Pamätná kniha obce Mojš: 1948
4 Czeizel, Gábor: Nyitra Multja és a Nyitravármegyei monografia: Nitra, Huszár István konyvnyomdája, 1900

Favorites
Slide show

On this day
No events exist for today.
Who is online
1 signed-in user